Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan!

Mitä vapaaehtoistoiminta on?

Vapaaehtoistoiminnan määritelmä on hyvin laaja. Se on omasta halusta lähtevää palkatonta toimintaa, jota tehdään omia arvoja vastaavan yhteisön hyväksi. Se hyödyttää kolmatta osapuolta oman perheen ja ystäväpiirin ulkopuolella. Vapaaehtoistoiminta voi olla apua ja tukea tarvitseville, vaikuttamista, edunvalvontaa, vertaistukea jne.

Toiminta voi olla virallista, vapaamuotoista tai epävirallista. Sitä voidaan tehdä monilla eri aloilla ja monissa eri paikoissa. Tavoitteena on usein fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen.

Millainen vapaaehtoinen on?

Vapaaehtoisena voi toimia kuka tahansa, joka haluaa antaa osaamistaan ja aikaansa yhteiseen hyvään. Sitä tehdään ilman pakkoa omasta auttamisen ja tekemisen ilosta. Tavallisen ihmisen taidot riittävät. Toimintaan lähtemisen motiiveina voi olla merkityksellisen tekemisen kaipuu, auttamishalu, kokeilunhalu sekä halu kuulua ryhmään.

Vapaaehtoisuus voi olla kertaluonteista, kestoltaan lyhyttä tai pidempää sitoutumista vaativaa. Tärkeintä on löytää itselleen sopiva tapa osallistua ja vaikuttaa. 

Vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys

Jo 40% suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä säännöllisesti. Vapaaehtoistoiminta on kansalaisoikeus. Vapaaehtoistoiminta ilmentää aktiivista kansalaisuutta, sillä ihminen suuntaa toimintaa pois itsestään ja kotipiiristä ja tulee osaksi vallitsevaa ympäristöä. Se lisää ja parantaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, luottamusta ja erilaisten verkostojen rakentumista ja näin ollen vähentää syrjäytymistä. Toiminnan tuloksellisuutta ei voi mitata työtuntien tai osallistuneiden henkilöiden lukumäärällä, vaan merkitys on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa

Vapaaehtoistoimintaa tehdään eniten seurakunnissa ja järjestöissä. Vapaaehtoistoiminta pyrkii toimimaan hyvinvointiratkaisujen kehittäjänä ja ratkaisijana sekä tukemaan julkisen sektorin palveluja. Se on pyrkinyt aina vastaamaan yhteiskunnassa kulloinkin vallalla oleviin tarpeisiin ja epäkohtiin ja auttamaan siellä missä julkisen puolen palvelut eivät riitä tai ovat vähäiset.

Materiaalit